Bofællesskabet

Kuhlausvej


Bofællesskabet i rækkehusene på Kuhlausvej har plads til syv unge mennesker med individuelle behov for støtte. Borgergruppen har problemer med blandt andet angst, OCD eller ADHD-lignende symptomer. Vi arbejder med botræning, så de unge efter en periode hos os, kan klare sig i en anden boform med mere beskeden støtte. 
 
Vi ønsker, at den enkelte har optimal indflydelse på sit eget liv. Vi lærer hinanden at kende ved at skabe relationer. Vi fokuserer ikke på handicap eller mangler, men på styrker og muligheder.
 
Vi støtter, motiverer og vejleder de unge i de forskellige mål, de hver især har i deres handleplan. Vi tilgodeser deres behov for støtte uanset omfang og niveau. Vi gør det naturligvis med respekt for individuelle grænser og normer.
 
Vi arbejder med struktur på hverdagen, økonomisk overblik og madlavning. Vi giver råd og vejledning i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse.
 
Vi har fokus på udvikling af personlige kompetencer og dét, der virker. Vi arbejder med selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse, således at borgeren bliver i stand til at tage ansvar for eget liv.  Enhver pædagogisk indsats har borgeren i centrum. Vi er nysgerrige på den personlige fortælling og tilstræber altid inddragelse af egne ressourcer i en åben og repspektfuld dialog. Vores pædagogiske fundament er en narrativ og anerkendende tilgang.
 
 
Værdigrundlag

Værdier i vores arbejde med borgerne: 
Alle mennesker er individelle, derfor arbejder vi specifikt ud fra den enkelte borgers behov og har denne i centrum for samarbejdet. Gennem en tæt relation skabes udvikling og borgeren løftes til mestring af egen tilværelse, med eller uden støtte.
Dette foregår igennem en struktureret hverdag, i et trygt og overskueligt miljø, hvor der er rummelighed og plads til forskellighed.


Værdier i vores samarbejde med pårørende:
Vi fordrer et tæt pårørende samarbejde og i det omfang borgeren ønsker det, involveres de pårørende i en grad der understøtter den i gangværende udvikling. Der er gennemsigtighed og åbenhed i arbejdet omkring borgeren, hvilket sikrer tryghed og ro. 


Værdier i vores samarbejde med vores kolleger:
Vi arbejder tæt sammen omkring borgerne, er rummelige og understøtter hinandens handlinger. På den måde skaber vi en synergieffekt og gør det lettere at være omstillingsparate i situationer hvor hverdagen er presset. Vi er åbne og modtagelige overfor nye idéer og retter ind hvor det findes hensigtsmæssigt. 


Vores værdier i vores arbejdsmetoder:
Vi skaber gode relationer og tager udgangspunkt i borgernes narrativer. Vi lytter og accepterer borgerens virkelighed og arbejder altid ud fra loven om selv og medbestemmelse hvor vi gennem en anerkendende tilgang skaber udvikling.


Vores faglige kvalifikationer skal være 
Vores faglige målsætninger er, at borgeren udnytter sin selv- og medbestemmelse til det maksimale. Vi understøtter den tankegang, at borgeren ikke er sit handicap/udfordring/diagnose, men har det. Der arbejdes på at skabe livs - og udviklingsmuligheder, der giver mening for den enkelte. Vi arbejder med inklusion som en given præmis. Vi dokumenterer vores arbejde, er udviklingsorienterede og omstillingsparate.
Vi tager ansvar for vores faglighed og er kritiske i forhold til tilgange og metoder, i et ønske om altid at levere den bedst mulige støtte. 
Vi sikrer at leve op til borgernes bevillinger og understøtter det tværfaglige arbejde ved at indgå i samarbejde med alle omkringværende instanser. 
Vores ledelses værdier er: 
Grundlæggende introduktion af nye medarbejdere, elever og studerende er en selvfølge i skabelsen af et anerkendende og professionelt arbejdsmiljø og gennem innovativ og visionær ledelse, skabes trygge rammer for fællesskab og trivsel.


Vores målsætning for arbejdsmiljøet er: 
Medarbejderne har en tydelig og nærværende kommunikation og formidlingsevne, der medvirker til et godt udviklende arbejdsmiljø, præget af en accepterende og anerkendende tilgang. 
På arbejdspladsen sikres et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø gennem en løbende dialog, som åbner muligheder for kollegial sparring. Medarbejderne har en grundlæggende respekt for hinandens forskelligheder og udviser tillid til at den enkelte kollega har en ansvarlig og professionel tilgang til sin pædagogiske praksis. Arbejdspladsen rummer muligheder for at den ansattes faglige og personlige udvikling.

Vores målsætning for studerende er:
Kuhlausvej skal være et attraktivt sted for den studerende, hvor der tilbydes uddannede vejledere der giver den studerende mulighed for, at afprøve den pædagogiske praksis. 
Der afsættes tid til vejledning samt muligheden for, at afprøve særlige forløb. Dette for at øge den studerendes interesse netop for vores område. 
Vi har fokus på, at den studerende skal respekteres som studerende og der gives plads til, at fordybe sig i pædagogisk teori, refleksion, praksis og derved få mulighed for, at stille undrende spørgsmål.
Den studerende mødes sammen med vejleder og bliver introduceret for værdisæt, organisationen og andre relevante ting til opstart.

 
Målgruppe
Kuhlausvej er et botræningstilbud for unge 
mennesker i alderen 18-25 år med diagnoser som ADHD, Autismeforstyrrelser (ASF), sen udvikling samt borderline og OCD.
 
Der er tre pædagoger ansat på Kuhlausvej.  

Bofællesskabet Kuhlausvej

Kuhlausvej 126-127

4700 Næstved

Telefon 2489 4446

eller 2545 1409

 

test

Socialpædagogisk Center Næstved


Socialpædagogisk Center Næstved er båret af stabile og forudsigelige rutiner, hvor der også i høj grad er plads til oplevelser, traditioner, udfordringer og overraskelser.
Det, mener vi, er den rigtige blanding, når formålet er tryghed udvikling og livsglæde.
Vi støtter den enkelte borger i at mestre eget liv ud fra den individuelle socialpædagogiske 
kompensation og de givne rammer. 
Vi yder støtte til det hele liv, og har altid en åben, aktiv og respektfuld kommunikation med vores borgere, samarbejdspartnere og hinanden.
 

 

 • COLOURBOX14272885

  COLOURBOX14272885

 • COLOURBOX12589853

  COLOURBOX12589853

 • COLOURBOX1801678

  COLOURBOX1801678

 • COLOURBOX3296018

  COLOURBOX3296018